حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

sای M،S،A،P،tیور ات دیناخرچب ار تلاح یشخرچ دیلک1 1

یرادربملیف

 

.دریگ رارق

اب )1920X1080( full HD یاه ملیف دیناوت یم ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

.دنک یمن لمع اه تلاح یضعب رد یگژیو نیا

ملیف یاه لیاف هک دهد یم هزاجا امش هب نیبرود .دینک طبض )ویدیو طبض(

نداد راشف

 

 

.دينک ميظنت ار هاوخلد یاه هنيزگ2 2

تمرف اب ار اه لیاف و هدرک طبض هيناث رد ميرف 30 تعرس اب و هقیقد 20 رثکادح لوط اب

.دوش یم طبض نیبرود نفورکیم قیرط زا ادص .دينک هريخذ )H.264( MP4

.دیهد راشف ار )ویدیو طبض(

،طبض عورش یارب

ار ]F[ ،تسین AF/MF چیئوس یاراد هک دینک یم هدافتسا یزنل زا ملیف طبض ماگنه رگا

 

3 3

یاراد هک دینک یم هدافتسا یزنل زا رگا .دوش لاعفریغ ای لاعف AF درکلمع ات دیهد راشف

و یرادربسکع هب عورش زا لبق هک مگارفاید نازیم و رتاش تعرس نیبرود نیا

.درک دهاوخ لمع دیلک نیا تامیظنت ساسارب AF درکلمع ،تسا AF/MF چیئوس

.دراد یم هگن دوخ رد دیا هدرک میظنت یرادربملیف

 

 

.دیهد راشف هرابود ار )ویدیو طبض(،طبض فقوت یارب

هنیزگ میظنت یارب .دینک باختنا ار هدننک وحم ،هنحص کي یجيردت ندرک رهاظ اي وحم یارب

)99 هحفص( .دینک باختنا ار اه هنیزگ ریاس ای ادص دیناوت یم ،طبض یاه

 

4 4

.دیهد راشف زین ار ]رتاش[ دیناوت‌یم طبض ندرک فقوتم یارب

63