شٜ⠆꤆بی سیم

دنمشوه نفلت یور رب اه لیاف راکدوخ ندرک هریخذ

AutoShare b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد1 1.دینک باختنا ار نشور باختنا ار یدعب ،دهد یم ناشن ار همانرب دولناد هک یا هرجنپ ندش رهاظ زا سپ.دينک

افطل ،نیبرود هب دنمشوه نفلت لاصتا ماگنه رد PIN هیدییأت تفایرد یارب)144 هحفص( .دینک باختنا ار ینمیا تامیظنت

دنمشوه نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App همانرب2 2.دینک نشور دوخنشور ار Wi-Fi یگژیو ،همانرب ندرک نشور زا لبق iOS یاه هاگتسد یارب

.دینک

نشور ار درکلمع ،NFC یاراد دنمشوه نفلت رد همانرب راکدوخ یارجا یاربرارق نیبرود یور )29 هحفص( NFC بسچرب کیدزن ار دنمشوه نفلت و هدرک 5 هلحرم هب سپس و تسا لصو نیبرود هب دنمشوه نفلت هک دینک یسررب .دیهد

.دیورب

AutoShare یگژيو زا هک دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کي هب WLAN قيرط زا نيبرود رد راکدوخ روط هب سکع ،ديريگ یم سکع ،دوخ نيبرود اب هک یماگنه .دنک یم ینابيتشپ

.دوش یم هريخذ دنمشوه نفلت

iOS ای Android لماع متسیس یاراد یاه تلبت ای دنمشوه یاه نفلت رد AutoShare یگژیوزا لبق ).دوشن ینابيتشپ اه لدم یخرب رد تسا نکمم اه یگژيو زا یخرب( .دوش یم ینابیتشپ رگا .دييامن یناسر زور هب هخسن نیرخآ هب ار هاگتسد یلخاد رازفا مرن ،یگژيو نيا زا هدافتسا

.دنکن راک یتسرد هب درکلمع نیا تسا نکمم ،تسین دیدج یلخاد رازفا مرن هخسن

رد ار Samsung SMART CAMERA App همانرب دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبقSamsung Apps، Google Play Store زا دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای یشوگ لدم اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد همانرب Apple App Store ای

.تسا راگزاس لاس نيا زا دعب اي 2013 لاس رد هدش هتخاس گنوسماس نيبرود یاه

،دننک یم راک Android OS 2.3.3 – 2.3.7 اب هک ییاههاگتسد یارب

.دینک دولناد www.samsung.com زا ار Samsung SMART CAMERA App

ار یرادربملیف و یرادربسکع تلاح یتقو یتح تامیظنت ،دیشاب هدرک میظنت ار درکلمع نیا رگا

.دنوش یم ظفح ،دیهد یم رییغت

یاه هنیزگ یضعب رد تسا نکمم ای دوشن ینابیتشپ اهلدم یضعب رد تسا نکمم یگژیو نیا

.دشابن سرتسد رد یرادربسکع

.دینک لصو نیبرود هب ار دنمشوه نفلت و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود3 3.دوش لصتم نفلت کي هب طقف نامز ره رد دناوت یم دنمشوه نفلتیور هدش هداد شیامن PIN ،‏Wi-Fi‏یصوصخ میرح لفق ندوب لاعف تروص رد.دینک دراو دنمشوه نفلت رد ار نیبرود

119