.دینک باختنا ار ریوصت نیرتهب ،هدش هتفرگ هرهچ سکع 5 نیب زا5 5.دینک رارکت سکع رد اه هرهچ ریاس ندرک نیزگیاج یارب ار 5 و 4 لحارم.دش دهاوخ رهاظ ،دنک یم هیصوت نیبرود هک یریوصت یور دامن

تشگزابمیظنت

.دیهد راشف ار ]f[ ،سکع هریخذ یارب6 6

.دینک هدافتسا هیاپ هس زا ،دوخ نیبرود ندیزرل زا یریگولج یارب

.تسا هدش میظنت رتمک ای 5.9M یور حوضو تقد

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

هرهچ نیرتهب تلاح زا هدافتسا

،نکمم ریوصت نیرتهب داجیا یارب و دیریگب سکع نیدنچ دیناوت یم ،هرهچ نیرتهب تلاح رد رد دارفا کت کت زا ریوصت نیرتهب باختنا یارب تلاح نیا زا .دینک نیزگیاج ار اه هرهچ

.دینک هدافتسا یهورگ سکع نتفرگ ماگنه

سپس و دریگ رارق sیور ات دیناخرچب ار تلاح یشخرچ دیلک1 1.دینک باختنا ار هرهچ نیرتهبات ار ]رتاش[ همکد ،سوکوف یارب سپس و هدرک زارت ميرف رد ار دوخ هژوس2 2.دیهد راشف همین.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب3 3.دریگ یم سکع 5 یلاوتم روطب نیبرود.دوش یم میظنت هنیمز سپ ریوصت ناونع هب سکع نیلوا.دهد یم صیخشت ار اه هرهچ ،یرادربسکع زا دعب کیتاموتا روط هب نیبرود.دینک باختنا ینیزگیاج یارب ار هرهچ کی ،تياده همکد زا هدافتسا اب4 4

 

 

وغل

هريخذ

 

 

61