توازن سفیدی > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

 

اه هنومن

 

 

 

یدیفس نزاوت ۀدش میظنت شیپ زا یاه هنیزگ ندرک یشرافس

 

 

 

 

 

 

.دینک یشرافس زین ار هدش میظنت شیپ زا یدیفس نزاوت یاه هنیزگ دیناوت یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یدیفس نزاوت b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

یزاس یشرافس یارب

 

 

 

 

 

ار ]F/C/I/D[ دیهد راشف ار ]D[ هنیزگ کی

 

شيپ زا یاه هنيزگ

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف

 

،هدش ميظنت

 

 

 

 

 

 

یدیفس نزاوت : زور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زور

یدیفس نزاوت راکدوخ میظنت

تشگزاب

فذح

نتسگنت

‏زور تنسوروئولف رون‏

71