حاحالت > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

یتسد سوکوف

سوکوف هژوس کی یور یتسد تروص هب زنل یور سوکوف هقلح ندناخرچ اب دیناوت یم

.ديسرب سوکوف کي هب یتحار هب ات دنک یم کمک امش هب یکمک یتسد سوکوف درکلمع .دینک یارب تلاح نیا .دوش یم ییامنگرزب سوکوف هیحان ،دیناخرچ یم ار سوکوف هقلح یتقو ای ،بش هنحص کی ،هنیمز سپ اب هباشم گنر یاراد ءیش کی زا یرادربملیف و یرادربسکع

.دوش یم هیصوت یزاب شتآ

AE لاصتا و AF‏ هیحان‏،هرهچ صیخشت یاه هنیزگ دیناوت یمن ،دینک هدافتسا درکلمع نیا زا رگا

.دینک میظنت ار AF هطقن هب

.دوش‌یم رهاظ )( یتسد سوکوف سایقم ،سوکوف میظنت نیح رد

75