دورٜین من

 

نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

نیبرود ندرک نشور

یرتاب ندرک ژراش

.دیهد راشف ار ] [ ،نیبرود ندرک شوماخ ای نشور یارب

لباک کچوک یاهتنا .دینک ژراش ار یرتاب دیاب ،راب نیلوا یارب نیبرود زا هدافتسا زا شیپ

.دوش یم رهاظ یزادنا هار ییادتبا هحفص ،دینک یم نشور راب نیلوا یارب ار نیبرود یتقو

بوانتم قرب روتپادآ هب ار USB لباک رگید یاهتنا سپس و هدرک لصو نیبرود هب ار USB

.دینک لصتم

)35 هحفص(

 

تيعضو غارچ ژراش لاحرد :نشور زمرق غارچ• تسا هدش ژراش لماک :نشور زبس غارچ

ژراش رد اطخ زورب :نز کمشچ زمرق غارچ

قرب روتپادآ زا رگا .دینک هدافتسا نیبرود هارمه هدش هیارا USB لباک و بوانتم قرب روتپادآ زا طقف

.دنکن راک تسرد ای دوشن ژراش نیبرود یرتاب تسا نکمم ،دینک هدافتسا یرگید بوانتم

34