Samsung EV-NX3000GMIZA, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3 manual نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 35
Image 35
نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

 

دورٜین من

 

نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

نیبرود ندرک نشور

یرتاب ندرک ژراش

.دیهد راشف ار ] [ ،نیبرود ندرک شوماخ ای نشور یارب

لباک کچوک یاهتنا .دینک ژراش ار یرتاب دیاب ،راب نیلوا یارب نیبرود زا هدافتسا زا شیپ

.دوش یم رهاظ یزادنا هار ییادتبا هحفص ،دینک یم نشور راب نیلوا یارب ار نیبرود یتقو

بوانتم قرب روتپادآ هب ار USB لباک رگید یاهتنا سپس و هدرک لصو نیبرود هب ار USB

.دینک لصتم

)35 هحفص(

 

تيعضو غارچ ژراش لاحرد :نشور زمرق غارچ• تسا هدش ژراش لماک :نشور زبس غارچ

ژراش رد اطخ زورب :نز کمشچ زمرق غارچ

قرب روتپادآ زا رگا .دینک هدافتسا نیبرود هارمه هدش هیارا USB لباک و بوانتم قرب روتپادآ زا طقف

.دنکن راک تسرد ای دوشن ژراش نیبرود یرتاب تسا نکمم ،دینک هدافتسا یرگید بوانتم

34

Page 35
Image 35
Samsung EV-NX3000GMIZA, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3, EV-NX3000BOHWI, EV-NX3000BPHM3 نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش