جستجو و مدیریت فایل ها > پخش/ویرایش

 

اه لیاف فذح

اه لیاف زا تظافح

.دییامن مهارف دوخ هظفاح تراک یور یرتشیب یاضف و دینک فذح شخپ تلاح رد ار اه لیاف

.دینک تظفاحم یفداصت فذح ربارب رد دوخ یاه لیاف زا

.دنوش یمن فذح ،هدش تظفاحم یاه لیاف

.دينک باختنا ار لياف کي ،شخپ تلاح رد1 1

 

 

 

 

 

 

 

یکت لیاف کی فذح

2 2

.دییامن فذح ار نآ و دینک باختنا یکت لیاف کی دیناوت یم

.دیهد راشف ار نشور تظفاحم z]m[

 

.دیهد راشف ار ]n[ همکد سپس و هدومن باختنا ار لياف کی ،شخپ تلاح رد1 1.دینک باختنا ار یلب ،دوش یم رهاظ وشزاب هرجنپ یتقو2 2

.درادن دوجو هدش تظفاحم لياف کي ندناخرچ ای فذح ناکما

تظفاحم ثعاب هشوپ نآ زا تظفاحم ،دنوش یم هریخذ هشوپ کی تروص هب هک ییاه سکع رد

.دوش یم نآ لخاد یاه سکع همه زا

103