عکاسی پیاپی \⠆ㄆ䠆㐀㌆尨رداری فیلمٜ⠆ㄆ⼆ㄆ찀 > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

)‏P Wiz هشورک‏( سکع یامنهار گنیتکارب

)WB هشورک( یديفس نزاوت گنیتکارب

میظنت کی اب مادک ره ،یپ رد یپ سکع هس نیبرود ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ هک یماگنه

ود و یلصا :دریگ یم یپ رد یپ سکع 3 نیبرود ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ هک یماگنه

سکع یامنهار هنیزگ هس و دریگ یم سکع کی نیبرود .دريگ یم ،سکع یامنهار توافتم

یلصا سکع ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ هک یماگنه .توافتم یدیفس نزاوت تامیظنت اب سکع

رد توافتم میظنت هس دیناوت یم .دنک یم لامعا هدش هتفرگ سکع یور دیا هدرک میظنت هک ار

دیا هدرک میظنت هک یدیفس نزاوت اب قباطم راکدوخ روط هب رگید سکع ود .دوش یم هتفرگ

.دینک باختنا هشورک میظنت یونم

.دیهد رییغت هشورک میظنت یونم رد ار تامیظنت دیناوت یم .دنوش یم میظنت

 

 

 

 

 

 

یا هوهق هنیمز سپ

 

حضاو

 

 

 

 

درادناتسا

.دیهد راشف ار هنیزگ کی هشورک میظنت d]m[ ،تکارب تایئزج میظنت یارب

هک یتروص رد اهنآ نينچمه .داد رارق هدافتسا دروم RAW لياف تمرف اب ناوت یمن ار هنيزگ نيا

.دنتسين هدافتسا لباق دنشاب هدش ميظنت RAW یور رب ريوصت تيفيک

 

 

 

 

 

 

+۲BW

 

-۲BW

 

 

 

 

درادناتسا

.دیهد راشف ار هنیزگ کی هشورک میظنت d]m[ ،تکارب تایئزج میظنت یارب

هک یتروص رد اهنآ نينچمه .داد رارق هدافتسا دروم RAW لياف تمرف اب ناوت یمن ار هنيزگ نيا

.دنتسين هدافتسا لباق دنشاب هدش ميظنت RAW یور رب ريوصت تيفيک

86