شٜ⠆꤆بی سیم

دنمشوه نفلت نیدنچ هب مليف و سکع لاسرا

.دريگ رارق Bیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

.دینک باختنا ار ،نیبرود یور رب2 2

باختنا ار یدعب ،دهد یم ناشن ار همانرب دولناد هک یا هرجنپ ندش رهاظ زا سپ

.دينک

تامیظنت افطل ،نیبرود هب دنمشوه نفلت لاصتا ماگنه رد PIN هیدییأت تفایرد یارب)144 هحفص( .دینک باختنا ار ینمیا

دنمشوه نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App همانرب3 3

.دینک نشور دوخ

نشور ار Wi-Fi یگژیو ،همانرب ندرک نشور زا لبق iOS یاه هاگتسد یارب

.دینک

یگژيو زا هک دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کي هب WLAN قيرط زا نيبرود نفلت دنچ هب یناسآ هب ار اهمليف اي اهسکع ديناوت یم امش .دنک یم ینابيتشپ Group Share

.دينک لقتنم دنمشوه

ای Android لماع متسیس یاراد یاه تلبت ای دنمشوه یاه‌نفلت رد Group Share یگژیولبق ).دوشن ینابيتشپ اه لدم یخرب رد تسا نکمم اه یگژيو زا یخرب( .دوش یم ینابیتشپ iOS رگا .دييامن یناسر زور هب هخسن نیرخآ هب ار هاگتسد یلخاد رازفا مرن ،یگژيو نيا زا هدافتسا زا

.دنکن راک یتسرد هب درکلمع نیا تسا نکمم ،تسین دیدج یلخاد رازفا مرن هخسن

رد ار Samsung SMART CAMERA App همانرب دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبقGoogle Play Store ،Samsung Apps زا دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای یشوگ اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد همانرب Apple App Store ای

.تسا راگزاس لاس نيا زا دعب اي 2013 لاس رد هدش هتخاس گنوسماس نيبرود یاه لدم

،دننک یم راک Android OS 2.3.3 – 2.3.7 اب هک ییاههاگتسد یارب

.دینک دولناد www.samsung.com زا ار Samsung SMART CAMERA App

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلياف چیه یتقو

کی هب اه لیاف لاقتنا هب تبسن یرتشیب نامز تسا نکمم دنمشوه یشوگ نیدنچ هب اه لیاف لاقتنا

.دشکب لوط هاگتسد

نکمم ،دينک یم لاسرا ار Full HD یاهمليف Group Share یگژيو زا هدافتسا اب هک یماگنه

.دينک شخپ اه هاگتسد یضعب یور ار اه لياف ديناوتن تسا

لاصتا هاگتسد تسا نکمم ،iOS لماع متسیس یاراد هاگتسد رد یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

.دهدب تسد زا ار Wi-Fi

.تسين نکمم RAW یاهلياف لاسرا

MobileLink/NFC ریوصت هزادنا dندرک باختنا سپس و ]m[ ندرشف اب

.دینک میظنت ار هدش لقتنم سکع هزادنا دیناوت یم ،هنیزگ کی

یراذگ کارتشا باختنا سپس و ]m[ نداد راشف اب ،شخپ تلاح رد

.دينک لاسرا زين ار اه لیاف ديناوت یم Group Share )Wi-Fi( یراذگ کارتشا

123