وشدیلاسا هدهاشم

هفاضا وشدیلاسا هب یفلتخم یاه هولج و دینک هدهاشم وشدیلاسا رد ار اه سکع دیناوت یم

.دینک

.ديهد راشف ار ]m[ ،شخپ تلاح رد1 1

.دینک باختنا ار دیلاسا شیامن یاه هنیزگ z2 2.دینک باختنا ار وشدیلاسا هولج یاه هنیزگ زا یکی3 3.دیورب 4 هلحرم هب ،یا هولج چیه نودب دیلاسا شیامن عورش یارب

ضرف شیپ *

 

 

هنیزگ

حرش

)رارکت ،*یشخپ کت( .ریخ ای دوش رارکت وشدیلاسا هک دینک ميظنت

شخپ تلاح

 

 

.اه سکع نیب ینامز هلصاف میظنت•

 

)هیناث 10 ،هیناث 5 ،هیناث 3 ،*هیناث 1(

لصاوف

ناوت یم دشاب شوماخ یور هنحص رییغت هولج هک ینامز طقف•

 

.دومن میظنت ار لصاوف

 

 

 

.دينک ميظنت ار اهسکع نيب هنحص رييغت هولج•

تکفا

.دینک باختنا اه هولج وغل تهج ار شوماخ

 

 

 

پخش/ویرایش

اه سکع هدهاشم

سکع ندرک گرزب

کچوک اي گرزب یارب .دینک گرزب ار اهنآ دیناوت یم ،شخپ تلاح رد اه سکع هدهاشم ماگنه تمسق هب ییاجباج یارب .ديناخرچب ار تياده همکد سپس و هداد راشف ار ]o[ ،سکع ندرک هتسارآ درکلمع زا دیناوت یم نینچمه .دیهد راشف ار ]F/C/I/D[ ،هدش گرزب دینک باختنا ار هحفص یور هدش هداد شیامن سکع زا رظن دروم تمسق ات دینک هدافتسا ندرک

.دییامن هریخذ دیدج لیاف کی ناونع هب ار نآ و

هدش گرزب تمسق

گرزب رثکادح تسا نکمم( ییامن گرزب ).دشاب هتشاد توافت حوضو هب هتسب ییامن

 

 

تشگزاب

شرب

 

یارب

دیهد ماجنا ار راک نیا

 

 

.ديهد راشف ار ]F/C/I/D[

 

هدش گرزب تمسق ندرک اجباج

 

 

 

 

لیاف کی ناونع هب( .ديهد راشف ار ]o[

 

هدش گرزب سکع ندیرب

)دش هریخذ دیدج

 

 

 

 

 

 

 

.ديهد راشف ار ]m[

 

یلصا سکع هب تشگزاب

 

 

 

 

105