شلاف تدش میظنت

.دینک میظنت ار شلاف 2/± حوطس تدش ،تسا نشور شلاف یتقو

کی شلاف b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

]F/C[ ای دیناخرچب ار تياده همکد ]D[ ،دیهد راشف ار هنیزگ ،شلاف تدش میظنت یارب

.دینک ميظنت ار شلاف تدش ات دیهد راشف ار

 

شلاف : حلاصا شلاف

 

 

تشگزاب

فذح

 

 

:دشابن رثؤم ریز تلااح رد تسا نکمم شلاف تدش میظنتتسا کیدزن یلیخ نیبرود هب هژوس یتقو-

دیشاب هدرک میظنت ییلااب ISO تیساسح یتقو- تسا مک رایسب ای دایز رایسب یهدرون نازیم یتقو- دشاب کیرات یلیخ ای نشور یلیخ اضف یتقو-

.دينک هدافتسا درکلمع نيا زا ديناوت یمن ،یرادربسکع یاهتلاح یضعب رد

تدش تاميظنت ،ديشاب هدرک لصتم نيبرود هب رون تدش ميظنت تيلباق اب یجراخ شلاف کي رگا

.دوش یم لامعا شلاف رون

هجيتن رد و رون زا یشخب باتزاب هب تسا نکمم ،کيدزن یليخ یاه هژوس یارب شلاف زا هدافتسانيا ؛تسا یداهنشيپ درب هدودحم رد هژوس هک دينک لصاح نانيمطا .دماجنايب سکع ندش کيرات

.تسا ريغتم زنل هب هتسب درب

هدافتسا یارب .دریگب ار شلاف رون یولج کهلاک تسا نکمم ،دشاب هدش لصو زنل کهلاک یتقو

.دیرادرب ار کهلاک ،شلاف زا

فلاف > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

مشچ یزمرق رثا شهاک

یم رهاظ اه مشچ رد یزمرق رون ،دینزب شلاف یکیرات رد درف زا یرادربسکع ماگنه رگا

اب یزمرق‏ حلاصا شلاف‏ای راکدوخ‏ مشچ یزمرق‏،مشچ یزمرق رثا ندرک حلاصا یارب .دوش

.دينک باختنا ار مشچ یزمرق زا یریگولج

مشچ یزمرق شهاک اب

مشچ یزمرق شهاک نودب

تسا نکمم ،دنک تکرح شلاف نیلوا ندش نشور ماگنه رد ای دشاب رود یلیخ نیبرود زا هژوس رگا

.دباین شهاک اه مشچ یزمرق

89