هناگدنچ تکرح

.دينک ميظنت ار مليف کي شخپ تعرس

g]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

یاه هنيزگ ميظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی ‏هناگدنچ تکرح‏

 

،طبض تعرس

 

 

 

ضرف شیپ *

حرش دامن

.دينک اشامت شخپ یلومعم تعرس 1/4 اب ار نآ و هدرک طبض مليف کي :x0.25 )تسا سرتسد رد 320x240 ای 640x480 رد طقف(

.دينک اشامت شخپ یلومعم تعرس اب ار نآ و هدرک طبض مليف کي :*x1

.دينک اشامت شخپ یلومعم تعرس 5X اب ار نآ و هدرک طبض مليف کي :x5

.دينک اشامت شخپ یلومعم تعرس 10X اب ار نآ و هدرک طبض مليف کي :x10

.دينک اشامت شخپ یلومعم تعرس 20X اب ار نآ و هدرک طبض مليف کي :x20

.دش دهاوخن ینابیتشپ ادص طبض درکلمع زا ،دینک باختنا ار x1 زا ریغ هب یا هنیزگ رگا

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

عملکردهای فیلم > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

ملیف تیفیک

.دینک میظنت ار ملیف تیفیک

ملیف تیفیک g]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

،مليف تیفیک

 

 

 

ضرف شیپ *

حرش

دنوسپ

دامن

.دوش یم طبض یداع تیفیک اب ییاهملیف :یلومعم

MP4 \H.264\

 

 

 

 

.دوش یم طبض لااب تیفیک اب ییاهملیف :*لااب تیفیک

MP4 \H.264\

 

 

 

 

98