رد دوجوم

درکلمع

t/*s/M/S/A/P

)82 هحفص( )شزرل دض( OIS

*t/*s/M/S/A/P

/رمیات/‏یلاوت‏/موادم/کت( یپایپ یساکع

)83 هحفص( )تکارب

M/S/A/P

)90 هحفص( یریگ هزادنا

M/S/A/P

)93 هحفص( کیمانید هدودحم

*t/*s/*M/*S/*A/*P

)88 هحفص( شلاف

S/A/P

)95 هحفص( یهدرون ناربج

S/A/P

)96 هحفص( یهدرون لفق

.دنتسه دودحم اه تلاح نیا رد اهدرکلمع زا یخرب *

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

سکع نتفرگ تلاح رد دوجوم یاهدرکلمع

۲لصف هب ،یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب

.دینک هعجارم

رد دوجوم

درکلمع

t/*s/M/S/A/P

)67 هحفص( سکع هزادنا

R/*s/M/S/A/P

)68 هحفص( تیفیک

M/S/A/P

)69 هحفص( ISO

M/S/A/P

)70 هحفص( یدیفس نزاوت

M/S/A/P

)72 هحفص( سکع‏ یامنهار‏

M/S/A/P

)94 هحفص( دنمشوه رتلیف

R/*s/M/S/A/P

)73 هحفص( AF‏ تلاح‏

*s/M/S/A/P

)76 هحفص( AF‏ هیحان‏

t/R/s/M/S/A/P

)81 هحفص( یکمک یتسد سوکوف

M/S/A/P

)92 هحفص( AF هطقن هب AE لاصتا

M/S/A/P

)58 هحفص( رداک باختنا تلاح

65