مفاهیم عکسٜ⠆اری

 

 

 

 

 

 

 

 

یم داجیا ار باذج و لداعتم یاه یدنب بیکرت اب ییاه سکع ،اه موس کی نوناق زا هدافتسا

 

هژوس ود اب ییاه سکع

ار لداعتمان یدنب بیکرت کی رما نیا ،دشاب سکع هشوگ کی رد امش هژوس هک یتروص رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تسا هدش هدروآ هنومن دنچ ریز رد .دنک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هب ار سکع ،فلاخم هشوگ رد مود هژوس کی زا سکع نتفرگ اب دیناوت یم .دنک یم داجیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش لداعتم سکع نزو ات دیروآرد لداعت لاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 هژوس

 

 

2 هژوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 هژوس

 

1 هژوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لداعتم

 

 

لداعتمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24