نگهداری از دورٜ⠆ن > پیوست

هظفاح تراک هرابرد

هدش ینابیتشپ هظفاح یاه تراک

ینابیتشپ microSDXC و microSDHC ،microSD هظفاح یاهتراک زا هاگتسد نیا

.دنک‌یم

هظفاح تراک لدبم

هظفاح تراک

کي نورد ار هظفاح تراک ،هظفاح ناوخ تراک اي هنايار هليسو هب تاعلاطا ندناوخ یارب

.ديهد رارق هظفاح تراک لدبم

159