،تشاد دهاوخ رون هب یرتمک تیساسح نیبرود هک تسانعم نیدب ISO مک تیساسح نوچ مک تیساسح زا هدافتسا ماگنه .دیراد زاین بولطم یهدرون کی نتشاد یارب یرتشیب رون هب هب یرتشیب رون دورو ناکما ات دینک مک ار رتاش تعرس ای دینک زاب رتشیب ار مگارفاید ،ISO ،دراد دوجو یرایسب رون یتقو یباتفآ زور کی رد ،لاثم ناونع هب .دوش مهارف نیبرود لخاد ای کیرات ناکم کی رد ،دوجو نیا اب .درادن زاین رتاش هتسهآ تعرس هب ISO مک تیساسح دوش یم هیصوت ،نیاربانب .دش دهاوخ سکع ندش رات هب رجنم ISO مک تیساسح ،بش رد

.دیهد شیازفا یمک رادقم هب ار ISO تیساسح

ISO مک تیساسح اب هدش هتفرگ رات سکع

لااب ISO تیساسح و هیاپ هس اب هدش هتفرگ سکع

مفاهیم عکسٜ⠆اری

ISO تیساسح

ساسا رب تیساسح نیا .دوش یم نییعت نیبرود تیساسح هلیسو هب سکع کی یهدرون ،لاتیجید یاه نیبرود رد .تسا ISO یاهدرادناتسا هب موسوم ،ملیف یللملا نیب یاهدرادناتسا ،دریگ یم سکع هک یلاتیجید مسیناکم تیساسح نداد ناشن یارب تیساسح یدنب هجرد نیا

.دوش یم هدافتسا

تامیظنت ،لاثم ناونع هب .دوش یم ربارب ود زین ISO تیساسح ،ددع نیا ندش ربارب ود اب ،دوجو نیا اب .دریگب سکع ISO 100 تامیظنت ربارب ود تعرس اب دناوت یم ISO 200 هدیدپ و اه هطقن ،کچوک یاه هکل - دوش "زیون" هب رجنم ISO رتلااب تامیظنت تسا نکمم ناونع هب .دسرب رظن هب شخَ زا رپ ای فیثک سکع دنوش یم ثعاب هک سکع رد یرگید یاه زا دوخ یاه سکع رد ات دینک هدافتسا ISO نییاپ تامیظنت زا هک تسا رتهب ،یلک نوناق کی

.دینک یرادربسکع بش رد ای کیرات یاه طیحم رد هکنیا رگم ،دینک یریگولج زیون داجیا

ISO تیساسح ساسا رب ییانشور و تیفیک رد تارییغت

18