یرادربسکع میهافم
نیبرود نتشاد هگن

یرادربسکع یاه تلاح

رارق رتاش همکد یور ار تسار هراشا تشگنا و دیراد هگن دوخ تسار تسد اب ار نیبرود

یرورض نیبرود نتشاد هگن تباث یارب حیحص تلاح کی ،بوخ سکع کی نتفرگ تهج

.دیهد رارق زنل ریز رد کمک یارب ار دوخ پچ تسد .دیهد

ثعاب دناوت یم تسردان تلاح ،دیشاب هتشاد هگن تسد رد تسرد ار نیبرود رگا یتح .تسا

 

 

.دینک ظفح نیبرود یارب تباث هیاپ کی ات دینکن تکرح و دیتسیاب فاص .دوش نیبرود شزرل

 

لقادح هب ار ندب شزرل ات دینک سبح ار دوخ سفن ،رتاش هتسهآ تعرس اب یرادربسکع ماگنه

 

.دیناسرب

13