عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

یدیفس نزاوت

ضرف شیپ *

.دراذگ یم ریثات سکع گنر یور رب هک تسا یرون عبنم رگناشن یدیفس نزاوت

حرش دامن

هب ،زور ییانشور رد تنسرولف پملا ریز یرادربسکع ماگنه :‏تنسوروئولف NW‏

.دینک باختنا ار هنیزگ نیا دیفس یلیخ یاه ماف اب ديفس تنسروئولف رون صوصخ

هب ،زور ییانشور رد تنسرولف پملا ریز یرادربسکع ماگنه :‏زور تنسوروئولف رون‏

.دینک باختنا ار هنیزگ نیا یبآ اتبسن یاه ماف اب ديفس تنسروئولف رون صوصخ

ای رونرپ یاه پملا رون ریز و نامتخاس لخاد رد نتفرگ سکع ماگنه :نتسگنت

.دنتسه زمرق گنر هت یاراد یباميس نتسگنت یاهپملا .دینک باختنا ار دامن نیا ،نژولاه

.دنک یم ناربج ار ریثأت نآ هنیزگ نیا

.دينک باختنا شلاف زا هدافتسا ماگنه رد :شلاف‏ WB‏

راشف اب دیناوت یم .دینک هدافتسا دوخ هدش فیرعت شیپ زا تامیظنت زا :هاوخلد میظنت هب ار یدیفس نزاوت ،دیفس ذغاک هحفص کی زا یرادربسکع سپس و ]D[ نداد نزاوت و دینک رپ ذغاک کی اب ار یا هطقن یریگ هزادنا هریاد .دینک میظنت یتسد تروص

.دینک میظنت ار یدیفس

کی ،گنر یامد .دینک میظنت یتسد تروص‌هب ار رون عبنم گنر یامد :گنر یامد کی اب .دهد یم ناشن ار صاخ رون عبنم کی عون هک تسا نیولک سایقم رد یدنب هجرد یرتدرس سکع دیناوت یم رت نییاپ نازیم اب و رت مرگ سکع دیناوت یم رتلااب نازیم

.دینک میظنت ار گنر یامد سپس و دیهد راشف ار ]D[ .دیشاب هتشاد

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

یعقاو امش سکع گنر دیهاوخ یم رگا .دراد یگتسب رون عبنم تیفیک و عون هب سکع گنر نزاوت راکدوخ میظنت لثم ،یدیفس نزاوت یدنب هجرد یارب بسانم ییانشور طیارش ،دشاب

.دینک میظنت یتسد تروص هب ار گنر یامد ای ،دینک باختنا ار نتسگنت ،یربا ،زور ،یدیفس

ییانشور طیارش رد ات دینک میظنت زین هدش میظنت شیپ زا رون عبانم یارب ار گنر دیناوت یم

.دشاب هتشاد تقباطم یعقاو هنحص اب ناتسکع یاهگنر ،طلتخم

یدیفس نزاوت b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

نزاوت میظنت یارب

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

 

 

 

،یدیفس

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

 

 

حرش

 

دامن

 

 

 

 

 

 

هدافتسا کیتاموتا تامیظنت زا ،یرون طیارش هب هتسب :*یدیفس نزاوت راکدوخ میظنت

.دینک

ار دامن نیا ،نامتخاس زا جراخ رد یباتفآ زور کی رد نتفرگ سکع ماگنه :زور هنحص یعیبط یاهگنر هب هک دوش یم ییاهسکع هب رجنم هنیزگ نیا .دینک باختنا

.دنتسه رتکیدزن

نیا ،هیاس رد ای نامتخاس زا جراخ رد یربا زور کی رد نتفرگ سکع ماگنه :یربا یاهزور زا رت یبآ ًلاومعم یربا یاهزور رد هدش هتفرگ یاهسکع .دینک باختنا ار دامن

.دنک یم ناربج ار ریثأت نآ هنیزگ نیا .دنتسه یباتفآ

هب ،زور ییانشور رد تنسرولف پملا ریز یرادربسکع ماگنه :‏تنسوروئولف دیفس‏

.دینک باختنا ار هنیزگ نیا ديفس تنسروئولف رون صوصخ

70