Samsung EV-NX3000GOIME, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3, EV-NX3000BOHWI 5 لصف, نیبرود تامیظنت یونم

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 134
Image 134
5 لصف

5 لصف

نیبرود تامیظنت یونم

.دیوش انشآ یلومعم تامیظنت یونم و ربراک تامیظنت اب

.دیهد رییغت دوخ تاحیجرت و اهزاین اب رتشیب بسانت یارب ار تامیظنت دیناوت یم

Page 134
Image 134
Samsung EV-NX3000GOIME, EV-NX3000BMHSA manual 5 لصف, نیبرود تامیظنت یونم, دیوش انشآ یلومعم تامیظنت یونم و ربراک تامیظنت اب