زنل لفق ندرک زاب/ندرک لفق

هقلح و دیراد هگن و دیشکب نوریب هب نیبرود هندب زا ار موز لفق چیئوس ،زنل ندرک لفق یارب

.دیناخرچب ،تسا هدش هداد ناشن لکش رد هک روطنامه ار موز

دیناخرچب ،تسا هدش هداد ناشن ریوصت رد هک روطنامه ار موز هقلح ،زنل لفق ندرک زاب یارب

.دیونشب قت یادص ات

.درادن دوجو یرادربسکع ناکما ،زنل ندوب لفق تروص رد

لنزها > دورٜین من

)لاثم( SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II زنل

7

1 2

 

6

 

3

5

 

 

4

 

 

حرش

هرامش

 

زنل بصن لحم صخاش

1

 

موز لفق چیئوس

2

 

زنل

3

 

)81 هحفص( سوکوف هقلح

4

 

)39 هحفص( همکد i-Function

5

 

موز هقلح

6

 

زنل تلااصتا

7

46