مفاهیم عکسٜ⠆اری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتشگرب یساکعشلاف یامنهار هرامش

رون تخاونکي ندش شخپ یارب اهراويد و فقس رون نداد باتزاب شور هب یتشگرب یساکع

یرادقم اب هدش داجیا رون نازیم رثکادح و دهد یم ناشن ار شلاف تردق ،شلاف لدم هرامش

 

 

ً

رون ،دشاب رتگرزب امنهار هرامش هچ ره .دوش یم هداد ناشن "امنهار هرامش" هب موسوم

یعیبطریغ تسا نکمم شلاف اب هدش هتفرگ یاهسکع ،لاومعم .دوش یم قلاطا هژوس یور رب

هب و دنرادن یا هیاس چیه یتشگرب یساکع رد اه هژوس .دنشاب هیاس یاراد و دنسرب رظن هب

رد هژوس ات شلاف هلصاف ندرک برض اب امنهار هرامش .دوش یم عطاس شلاف زا یرتشیب

 

 

.دنسر یم رظن هب فاص رون تخاونکی ندش شخپ رطاخ

.دیآ یم تسد هب ‌،تسا هدش میظنت ۱۰۰ یور ISO تیساسح هک یماگنه رد ‌،مگارفاید نازیم

 

 

 

 

 

 

مگارفاید نازیم × هژوس ات شلاف هلصاف = امنهار هرامش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هژوس ات شلاف هلصاف/امنهار هرامش = مگارفاید نازیم

 

 

 

 

 

 

مگارفاید نازیم/امنهار هرامش = هژوس ات شلاف هلصاف

 

 

 

 

 

 

ار هژوس ات شلاف هنیهب هلصاف دیناوت یم ،دینادب ار شلاف کی یامنهار هرامش رگا ،نیاربانب

 

 

 

 

 

 

ً

 

 

 

 

 

 

20 GN یامنهار هرامش یاراد شلاف کی رگا ،لاثم .دینزب نیمخت شلاف یتسد میظنت ماگنه

 

 

 

 

 

 

.تسا F5.0 بولطم مگارفاید نازیم ،دشاب هتشاد هلصاف هژوس ات رتم 4 و دشاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26