ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

هنیزگ

 

حرش

 

شجنس ای شیامن هحفص گنر ،راکدوخ ییانشور میظنت ،رگشیامن ییانشور

 

 

.دینک میظنت ار حطس

 

 

.دينک ميظنت یتسد روط هب ار رگشيامن ینشور ديناوت یم :رگشیامن ینشور

 

 

.دینک شوماخ ای نشور ار راکدوخ ییانشور :‏راکدوخ ییانشور‏

 

 

)*نشور ،شوماخ(

 

 

ميظنت یتسد روط هب ار شیامن‏ هحفص گنر ديناوت یم :‏شیامن هحفص گنر‏

 

 

.دينک

هحفص میظنت‏

 

حطس رد حطس شجنس رگا .دینک هربیلاک ار حطس شجنس :یقفا نویساربیلاک

‏شیامن

 

هحفص یور تاروتسد سپس و دیهد رارق حطس کی یور ار نیبرود ،تسین

 

 

.دینک لابند ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادیپ یسرتسد یقفا نویساربیلاک هنیزگ هب دیناوت یمن شخپ تلاح رد

 

 

 

.دینک

 

 

 

 

.دینک هربیلاک ار حطس شجنس دیناوت یمن ،یدومع تهج رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ینامز یارب نیبرود زا رگا .دینک میظنت ار شیامن هحفص ندش شوماخ نامز

راکدوخ شیامن

 

.دوش یم شوماخ شیامن هحفص دینکن هدافتسا دیا هدرک میظنت هک

 

شوماخ

 

)هقیقد 10 ،هقیقد 5 ،هقیقد 3 ،هقیقد 1 ،*هیناث 30 ،شوماخ(

 

 

 

 

 

 

 

منوی تنظیمات دورٜ⠆찆

تاميظنت

.دیریگب دای ار دوخ نیبرود تامیظنت یدنبرکیپ تهج فلتخم یاه هنیزگ

 

هنیزگ کی q]m[ ،شخپ اي یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

،اه هنيزگ ميظنت یارب

 

 

.دیهد راشف ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرف شیپ *

حرشهنیزگ

روط هب ار اهادص همه ای دینک میظنت ار ادص نازیم :متسیس یادص نازیم• )دایز ،*طسوتم ،مک ،شوماخ( .دینک شوماخ لماک

 

 

 

 

 

 

 

شخپ ماگنه نیبرود ،دشاب هدش لاعفریغ متسیس یادص نازیم رگا یتح

 

 

 

 

 

.دنک یم رشتنم ادص ،وشديلاسا ای ملیف

 

 

 

ادص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیبرود زا رتاش همکد نداد راشف همین ات ماگنه هک ار ییادص :AF یادص

 

 

)*نشور ،شوماخ( .دینک میظنت ،دوش یم شخپ

 

 

ار دنک یم داجیا اه همکد نداد راشف نامز نیبرود هک ییادص :همکد‏

یادص‏

 

 

)*نشور ،شوماخ( .دینک نشور ای شوماخ

 

 

ار سکع نیبرود هک ینامز رادقم - دینک میظنت ار عیرس یامن نامز تدم

عیرس یامن

 

.دهد یم شیامن نآ نتفرگ زا دعب هلصافلاب

 

)نتشاد هگن ،هیناث 5 ،هیناث 3 ،*هیناث 1 ،شوماخ(

 

141