Samsung EV-NX3000BPHM3, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3 manual ملیف شخپ, شخپ نیح رد ملیف شرب

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 108
Image 108
شخپ نیح رد ملیف شرب

شخپ نیح رد ملیف شرب

.دیهد راشف ار ]m[ سپس و دیورب هطوبرم ملیف هب ،شخپ تلاح رد1 1

.دينک باختنا ملیف شرب2 2

.دیهد راشف ار ]o[ ،ملیف شخپ عورش یارب3 3

.دیهد راشف هطقن نآ رد ار ]o[ ،ملیف شرب زاغآ هطقن ندرک صخشم یارب4 4

.دیهد راشف ار ]f[5 5

.دیهد راشف ار ]o[ ،ملیف شخپ یريگ رس زا یارب6 6

.دیهد راشف هطقن نآ رد ار ]o[ ،ملیف شرب ناياپ هطقن ندرک صخشم یارب7 7

پخش/ویرایش

ملیف شخپ

ار نآ و دیهد شرب ار ملیف ای دیریگب سکع ملیف زا ،دینک شخپ ملیف دیناوت یم ،شخپ تلاح رد

.دينک هريخذ ديدج یلياف ناونع هب

 

 

 

 

 

 

 

فقوت

شخپ

 

 

 

یارب

 

 

حرش

راشف ار همکد هک راب ره ،ملیف شخپ ماگنه رد( .دیهد راشف ار ]C[•

 

:دیهد یم رییغت بیترت نیا هب ار وجتسج تعرس ،دیهد یم

 

 

).8X ،4X ،2X

بقع هب تکرح

.دیناخرچب تعاس یاه هبرقع تکرح تهج فلاخ رد ار تياده همکد•

 

تعرس ،دیناخرچ یم ار تياده همکد هک راب ره ،ملیف شخپ ماگنه رد(

 

).8X ،4X ،2X :دیهد یم رییغت بیترت نیا هب ار وجتسج

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]o[

شخپ/ثکم

 

 

راشف ار همکد هک راب ره ،ملیف شخپ ماگنه رد( .دیهد راشف ار ]F[•

 

:دیهد یم رییغت بیترت نیا هب ار وجتسج تعرس ،دیهد یم

 

 

).8X ،4X ،2X

ولج هب عیرس تکرح

رد( .دیناخرچب تعاس یاه هبرقع تکرح تهج رد ار تياده همکد•

 

تعرس ،دیناخرچ یم ار تياده همکد هک راب ره ،ملیف شخپ ماگنه

 

).8X ،4X ،2X :دیهد یم رییغت بیترت نیا هب ار وجتسج

 

 

 

.دیهد راشف ار ]I/D[

ادص نازیم لرتنک

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]m[

فقوت

 

 

 

 

 

107

Page 108
Image 108
Samsung EV-NX3000BPHM3 manual ملیف شخپ, شخپ نیح رد ملیف شرب, دیهد راشف ار m سپس و دیورب هطوبرم ملیف هب ،شخپ تلاح رد1