.دیهد راشف ار ]o[ سپس و ]I/D[ ،هنیزگ میظنت یارب5 5

 

 

تعاس/خیرات میظنت

 

لاس

هام

زور

تعاس

هقيقد

تعاس رییغت

هراهب

تشگزاب میظنت

.دشاب توافتم تسا نکمم هحفص ،هدش باختنا نابز هب هتسب.دیهد راشف ار ]o[ سپس و هداد راشف خیرات عون باختنا یارب ار ]I[6 6ار ]o[ سپس و ،دیهد راشف ار ]I/D[ ،خیرات عون باختنا یارب7 7

.دیهد راشف

خیرات عون لاس/هام/زور

هام/زور/لاس

زور/هام/لاس

تشگزاب میظنت

دورٜین من

هیلوا یزادنا هار ماجنا

.دوش یم رهاظ هیلوا یزادنا‌هار هحفص ،دینک یم نشور راب نیلوا یارب ار دوخ نیبرود یتقو ار نابز دیناوت یم .تسا هدش میظنت شیپ زا ،نیبرود شورف هیحان ای روشک نابز یورب نابز

.دیهد رییغت هاوخلد هب

راشف ار ]o[ سپس و هداد راشف ینامز هقطنم باختنا یارب ار ]I[1 1

.دیهد

ار ]o[ سپس و ،دیهد راشف ار ]I/D[ ،ینامز هقطنم باختنا یارب2 2

.دیهد راشف

ینامز هقطنم

[GMT +00:00] ندنل

[GMT -01:00] درو پیک

[GMT -02:00] ینایم کیتنلاتآ

[GMT -03:00] ولئاپ وئاس ،سریآ سنیوب

[GMT -03:30] دنلدنافوین

تشگزاب میظنت

.دیهد راشف ار ]o[ تعاس/خیرات میظنت باختنا یارب ار ]I[3 3تعاس/هقیقد/تعاس/زور/هام/لاس( دروم کی باختنا یارب ار ]F/C[4 4.دیهد راشف )یناتسبات

35