Samsung EV-NX3000BOHWI, EV-NX3000BMHSA Mobile همکد زا هدافتسا, شکل ظاهری دورٜ찆 دورٜین من, هرامش

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 32
Image 32
.دینک دراو ار یرتاب و هظفاح تراک

شکل ظاهری دورٜ⠆> دورٜین من

مان

هرامش

HDMI تروپ

1

 

USB تروپ

2

 

.دینک لصو هنایار هب ار نیبرود

1

 

هظفاح تراک شوپرد/یرتاب هظفحم

 

3

2

.دینک دراو ار یرتاب و هظفاح تراک

 

 

هياپ هس یور ندش راوس لحم

4

4

 

 

 

 

3

MOBILE همکد زا هدافتسا

.دوش لصو دنمشوه یشوگ هب ]MOBILE همکد زا هدافتسا[ نداد راشف اب هک دینک باختنا Wi-Fi درکلمع کی

.دیهد راشف ار ].دوش لصو دنمشوه یشوگ هب ][ نداد راشف اب هک دینک باختنا Wi-Fi درکلمع کی[ هرابود ،یلبق تلاح هب نتشگرب یارب

31

Page 32
Image 32
Samsung EV-NX3000BOHWI Mobile همکد زا هدافتسا, شکل ظاهری دورٜ찆 دورٜین من, دیهد راشف ار هرابود ،یلبق تلاح هب نتشگرب یارب