ارسال عکس و فيلم ٜه چندین تلفن هوشمند > شٜ⠆꤆بی سیم

.دینک باختنا تسیل زا ار دنمشوه نفلت4 4

راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب ًلابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد

.دوش یم لصو

.دراد دوجو دنمشوه نفلت 4 رثکادح هب لاصتا ناکما

یور هدش هداد شیامن PIN ،‏Wi-Fi‏یصوصخ میرح لفق ندوب لاعف تروص رد

.دینک دراو دنمشوه نفلت رد ار نیبرود

.دینک باختنا ار یدعب5 5.دینک باختنا نیبرود زا لاقتنا یارب ار اه لیاف ،نیبرود رد6 6.دینک باختنا ار لاسرا ،نیبرود یور رب7 7

.دنک یم لاسرا دنمشوه نفلت هب ار اه لیاف ،نیبرود

نامزمه تروص هب نیبرود ،دیوش یم لصتم دنمشوه نفلت نیدنچ هب هک یماگنه

.دنک یم لاسرا اه هاگتسد همه هب ار اه لیاف

124