شٜ⠆꤆بی سیم

رتاش رود هار هدننک دازآ ناونع هب هدننک لرتنک نفلت کي زا هدافتسا

.دريگ رارق Bیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

.دینک باختنا ار ،نیبرود یور رب2 2

باختنا ار یدعب ،دهد یم ناشن ار همانرب دولناد هک یا هرجنپ ندش رهاظ زا سپ

.دينک

افطل ،نیبرود هب دنمشوه نفلت لاصتا ماگنه رد PIN هیدییأت تفایرد یارب)144 هحفص( .دینک باختنا ار ینمیا تامیظنت

دنمشوه نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App همانرب3 3

.دینک نشور دوخ

نشور ار Wi-Fi یگژیو ،همانرب ندرک نشور زا لبق iOS یاه هاگتسد یارب

.دینک

نشور ار درکلمع ،NFC یاراد دنمشوه نفلت رد همانرب راکدوخ یارجا یاربرارق نیبرود یور )29 هحفص( NFC بسچرب کیدزن ار دنمشوه نفلت و هدرک 6 هلحرم هب سپس و تسا لصو نیبرود هب دنمشوه نفلت هک دینک یسررب .دیهد

.دیورب

یگژيو زا هک دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کي هب WLAN قيرط زا نيبرود یگژيو زا یريگ هرهب اب .دنک یم ینابيتشپ Remote Viewfinder

.دينک هدافتسا رتاش رود هار هدننک دازآ ناونع هب دنمشوه نفلت زا Remote Viewfinder

.دوش یم هداد شيامن دنمشوه نفلت یور رب هدش هتفرگ سکع

لماع متسیس یاراد یاه تلبت ای دنمشوه یاه نفلت رد Remote Viewfinder یگژیواه لدم یخرب رد تسا نکمم اه یگژيو زا یخرب( .دوش یم ینابیتشپ iOS ای Android هب هخسن نیرخآ هب ار هاگتسد یلخاد رازفا مرن ،یگژيو نيا زا هدافتسا زا لبق ).دوشن ینابيتشپ

یتسرد هب درکلمع نیا تسا نکمم ،تسین دیدج یلخاد رازفا مرن هخسن رگا .دييامن یناسر زور

.دنکن راک

رد ار Samsung SMART CAMERA App همانرب دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبقGoogle Play Store ،Samsung Apps زا دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای یشوگ لدم اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد همانرب Apple App Store ای

.تسا راگزاس لاس نيا زا دعب اي 2013 لاس رد هدش هتخاس گنوسماس نيبرود یاه

،دننک یم راک Android OS 2.3.3 – 2.3.7 اب هک ییاههاگتسد یارب

.دینک دولناد www.samsung.com زا ار Samsung SMART CAMERA App

.دنوش یمن هداد شيامن دنمشوه نفلت رد ،یلاوتم هدش هتفرگ یاهویدیو ای اه سکع

.دینک لصو نیبرود هب ار دنمشوه نفلت و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود4 4.دوش لصتم نیبرود کي هب طقف نامز ره رد دناوت یم دنمشوه نفلت

یور هدش هداد شیامن PIN ،‏Wi-Fi‏یصوصخ میرح لفق ندوب لاعف تروص رد

.دینک دراو دنمشوه نفلت رد ار نیبرود

125