عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

دنمشوه رتلیف

.دینک هفاضا دوخ یاهملیف ای اهسکع هب ار هژيو یاه هولج دهد یم ناکما امش هب دنمشوه رتلیف هنیزگ دیناوت یم ،تسا لکشم لامرن یاهزنل اب اهنآ داجیا هک یا هژیو یاه هولج داجیا یارب

.دینک باختنا ار رتلیف ددعتم یاه

 

دنمشوه رتلیف b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

 

 

،دنمشوه رتلیف

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرف شیپ *

 

 

 

 

حرش

 

هنیزگ

 

 

 

 

 

هولج نودب

 

*شوماخ

 

 

 

 

 

 

 

یوق ريوصت نيي زت تکفا و لااب تسارتنک اب ،یا هوهق هنیمز سپ گنر

 

ريوصت نييزت

 

 

.دينک لامعا ار ومول یاه نيبرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک لامعا ار یياجباج-یجک ،دسرب رظن هب کچوک هژوس هکنيا یارب

 

روتاینیم

 

 

 

 

 

 

 

.دینک لامعا ملق حرط کی

 

حرط

 

 

 

 

 

 

 

یزاس‌هیبش یهام مشچ زنل یرصب هولج ات دیزیرب مه هب ار کیدزن یایشا

 

یهام مشچ

 

 

.دوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.درک میظنت سکع‏ یامنهار‏یاه هنیزگ اب نامزمه ناوت یمن ار دنمشوه رتلیف یاه هنیزگ

94