جیاتن

تامیظنت

 

 

 

لااب تعرس

 

 

رتمک رون =

رتاش تعرس

 

نییاپ تعرس

 

 

 

رتشیب رون =

 

 

 

 

تباث = عیرس

 

رات = دنک

 

لااب تیساسح

 

رون هب رتشیب تیساسح =

ISO تیساسح

نییاپ تیساسح

 

رون هب رتمک تیساسح =

 

یا هناد هناد رتشیب = دایز یا هناد هناد رتمک = مک

مفاهیم عکسٜ⠆اری

تعرس ،مگارفاید میظنت طسوت یهدرون لرتنک یگنوگچ ISO تیساسح و رتاش

رگیدکی اب یکیدزن طابترا یرادربسکع رد ISO تیساسح و رتاش تعرس ،مگارفاید میظنت نیبرود دراو هک تسا یرون ۀدننک میظنت هک دنک یم لرتنک ار یا هناهد مگارفاید میظنت .دنراد هب رون دورو ناکما هک دنک یم نییعت ار ینامز تدم رتاش تعرس هک یلاح رد ،دوش یم یم نییعت ار رون هب تبسن ملیف شنکاو تعرس ‌،ISO تیساسح .دوش یم مهارف نیبرود لخاد

.دنوش یم هدیمان یهدرون ثلثم رگیدکی اب هبنج هس نیا .دنک

رگید تامیظنت ماجنا اب دناوت یم ISO تیساسح ای مگارفاید نازیم ،رتاش تعرس رد رییغت رییغت تامیظنت ساسا رب جیاتن ،دوجو نیا اب .دوش هتشاد هگن تباث رون رادقم ات دوش ناربج قمع دناوت یم مگارفاید ،تسا دیفم تکرح نداد ناشن یارب رتاش تعرس ،لاثم یارب .دنک یم

.دنک لرتنک ار سکع ندوب هناد هناد دناوت یم ISO تیساسح و ،دنک لرتنک ار نادیم

جیاتنتامیظنت

داشگ مگارفاید

 

رتشیب رون =

مگارفاید نازیم

کیراب مگارفاید

 

رتمک رون =

 

نادیم قمع = داشگ دایز نادیم قمع = کیراب مک

19