اه سکع کچوک ریواصت هدهاشم

یامن هب ،شخپ تلاح رد ]I[ ندرشف اب ،رظن دروم یاهملیف و اهسکع یوجتسج یارب یم شیامن نامز کی رد ار سکع نيدنچ ،کچوک ریواصت یامن .دیدرگزاب کچوک ریواصت دیناوت یم نینچمه .دییامن یسررب یناسآ هب ار دینک ادیپ دیهاوخ یم هک یدراوم دیناوتب ات دهد

.دیهد شیامن و هدرک یدنب هقبط ،لیاف عون ای خیرات دننام اهنآ هورگ ساسا رب ار اه لیاف

7X4 یتشگنا یامن

نینچمه .دیهد راشف ار ]f[ ،کچوک ریواصت یامن تلاح باختنا یارب ،کچوک ریواصت یامن رد کی شیامن z]m[ دیناوت یم ‏کچوک ریواصت شیامن تلاح باختنا یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ

پخش/ویرایش

اه لیاف تیریدم و وجتسج

دای ار اه لیاف فذح ای تظفاحم و اه ملیف و اه سکع کچوک ریواصت هدهاشم یگنوگچ

.دیریگب

هرابود رگا .دنوش یم دیدپان هحفص یور یاهدامن و تاعلاطا ،دیهدن ماجنا یلمع چیه هظحل دنچ رگا

.دنوش یم نایامن اهنآ ،دینک راک نیبرود اب

اه سکع هدهاشم

.ديهد راشف ار ]y[1 1.دوش یم هداد شیامن ،دیا هتفرگ هک یلیاف نیرخآراشف ار ]F/C[ ای دیناخرچب ار تیاده همکد اه لیاف نیب رد تکرح یارب2 2

.دیهد

کدک ای هزادنا رطاخب ار تسا هدش هتفرگ اه نیبرود ریاس طسوت هک ییاه لیاف دیناوتن تسا نکمم نیا شخپ ای شیاریو یارب یرگید هاگتسد ای هنایار زا .دینک شخپ ای شیاریو ،هدشن ینابیتشپ یاه

.دینک هدافتسا اه لیاف

101