Samsung EV-NX3000GOHME, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3 manual قمع تکارب, عکاسی پیاپی \ㄆ䠆㐀 㤆꤆尨رداری

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 88
Image 88
قمع تکارب

عکاسی پیاپی \⠆ㄆ䠆㐀㌆尨رداری

فیلمٜ⠆ㄆ⼆ㄆ찀 > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

قمع تکارب

مادک ره ،یپ رد یپ سکع هس ،مگارفاید نازیم میظنت اب نیبرود ،دیهد‌یم راشف ار ]رتاش[ یتقو نیبرود هک یماگنه اهسکع ندش رات زا یریگولج یارب .دريگ یم توافتم نادیم قمع کی اب یونم رد ار تامیظنت دیناوت یم .دینک هدافتسا هیاپ هس زا دریگ یم یپ رد یپ سکع هس

.دیهد رییغت هشورک میظنت

.دیهد راشف ار هنیزگ کی هشورک میظنت d ]m[ ،تکارب تایئزج میظنت یارب

.درک هدافتسا زنل هنزور تیولوا ای همانرب تلاح رد ناوت‌یم طقف تیلباق نیا زا

رثکادح اب ای لقادح اب سکع ود ،دوش میظنت رادقم نیرتمک ای نیرتشیب یور مگارفاید نازیم رگا

.دش دهاوخ هتفرگ مگارفاید نازیم

87

Page 88
Image 88
Samsung EV-NX3000GOHME, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3, EV-NX3000BOHWI, EV-NX3000BPHM3 قمع تکارب, عکاسی پیاپی \ㄆ䠆㐀 㤆꤆尨رداری