عکاسی پیاپی \⠆ㄆ䠆㐀㌆尨رداری

فیلمٜ⠆ㄆ⼆ㄆ찀 > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

قمع تکارب

مادک ره ،یپ رد یپ سکع هس ،مگارفاید نازیم میظنت اب نیبرود ،دیهد‌یم راشف ار ]رتاش[ یتقو نیبرود هک یماگنه اهسکع ندش رات زا یریگولج یارب .دريگ یم توافتم نادیم قمع کی اب یونم رد ار تامیظنت دیناوت یم .دینک هدافتسا هیاپ هس زا دریگ یم یپ رد یپ سکع هس

.دیهد رییغت هشورک میظنت

.دیهد راشف ار هنیزگ کی هشورک میظنت d]m[ ،تکارب تایئزج میظنت یارب

.درک هدافتسا زنل هنزور تیولوا ای همانرب تلاح رد ناوت‌یم طقف تیلباق نیا زا

رثکادح اب ای لقادح اب سکع ود ،دوش میظنت رادقم نیرتمک ای نیرتشیب یور مگارفاید نازیم رگا

.دش دهاوخ هتفرگ مگارفاید نازیم

87