راکدوخ شخرچ

هب ار یدومع تروص هب هدش هتفرگ یاه سکع نیبرود ،تسا نشور راکدوخ شخرچ یتقو

.دنریگب اج هحفص رد یقفا روط هب ات دناخرچ یم راکدوخ روط

ار هنیزگ کی راکدوخ شخرچ z]m[ ،شخپ تلاح رد

 

یاه هنیزگ میظنت تهج

.دیهد راشف

 

،راکدوخ ندناخرچ

 

 

 

مشاهده عکس ها > پخش/ویرایش

.ديهد راشف ار ]m[4 4.دینک باختنا ار وشديلاسا عورش5 5.وشديلاسا هدهاشم6 6.دیهد راشف ثکم یارب ار ]o[.دیهد راشف نتفرگرسزا یارب ار ]o[.ديهد راشف ار ]m[ ،شخپ تلاح هب تشگزاب و وشديلاسا فقوت یارب

106