ناناحیه > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

 

یبایدر کیتاموتا سوکوف

 

هناگدنچ کیتاموتا سوکوف

سوکوف .دینک سوکوف هژوس یور ات دیهد راشف ار ]o[ و دینک یدنب بیکرت ار دوخ سکع

سکع .دهد یم ناشن هدش میظنت تسرد سوکوف هک ییاهتمسق رد ار زبس لیطتسم کی نیبرود

و کرحتم یاه‌هژوس یتح( دوخ رظن دروم هژوس ات دهد‌یم ناکما امش هب یبایدر کیتاموتا

یارب .دروآ یم تسد هب ار تمسق ره سوکوف طاقن نیبرود و ،هدش میسقت تمسق دنچ ای ود هب

نآ یور رب راکدوخ روط‌هب و یبایدر ار )یرادربریوصت بیکرت نداد رییغت ماگنه رد یتح

 

.دوش یم هیصوت اه هنحص زا یساکع

 

 

 

.دینک سکوف

هدش هداد ناشن ریز لکش رد هک روط نامه نیبرود ،دیهد یم راشف همين ات ار ]رتاش[ یتقو

 

 

 

 

 

هژوس یبایدر لاحرد نیبرود :دیفس ميرف

 

 

 

 

.دهد یم ناشن زبس گنر هب ار سوکوف یاه هیحان

 

 

 

 

 

 

 

 

.تسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همین ات ار ]رتاش[ هک یماگنه :زبس میرف

.تسا سوکوف رد هژوس ،دیهد یم راشف

.دنک سوکوف تسناوتن نیبرود :زمرق ميرف

77