تنظیمات کارٜ⠆ > منوی تنظیمات دورٜ⠆찆

)میقتسم یتسد سوکوف( DMF

 

تکارب تامیظنت

سوکوف ديناوت یم سوکوف هقلح ندناخرچ اب ،]رتاش[ ندرشف همين اب سوکوف هب نديسر زا سپ

.دینک یزادنا‌هار گنیتکارب ره یارب ار اه‌هنیزگ دیناوت یم

.دشابن دوجوم اهزنل یخرب رد تسا نکمم یگژیو نیا .دینک میظنت یتسد روط هب ار

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

هنیزگ

 

حرش

 

،-/+0.7 EV ،*-/+0.3 EV( .دينک ميظنت ار یهدرون لصاوف

AE تکارب میظنت

 

،-/+2.0 EV ،-/+1.7 EV ،-/+1.3 EV ،-/+1.0 EV

 

)-/+3.0 EV ،-/+2.7 EV ،-/+2.3 EV

 

 

.دينک ميظنت ار هشورک یاراد سکع 3 یديفس نزاوت هلصاف

 

 

،MG-/+2 ،MG-/+3 ،AB-/+1 ،AB-/+2 ،*AB-/+3(

 

 

)MG-/+1

WB تکارب میظنت

 

ً

 

هس تبثم ای ماگ هس یفنم ار ییابرهک گنر نازیم AB-/+3 ،لاثم

 

 

رادقم نامه هب ار زمرق گنر نازیم MG-/+3 .دنک یم میظنت ماگ

 

 

.دنک یم میظنت

 

 

 

 

 

سکع 3 نتفرگ یارب نیبرود هک ار یسکع 3 یامنهار تامیظنت

P Wiz تکارب میظنت

 

.دینک باختنا ،درب یم راک هب هشورک یاراد

 

 

 

 

 

 

،*-/+1.0،-/+0.7،-/+0.3( .دينک ميظنت ار قمع لصاوف

قمع تکارب تاميظنت

 

)-/+3.0 ،-/+2.7 ،-/+2.3 ،-/+2.0 ،-/+1.7 ،-/+1.3

 

 

135