حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

.دريگ رارق tیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

 

 

دنمشوه کیتاموتا تلاح t

 

.دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس2 2

راکدوخ روط هب و دهد یم صیخشت ار نوماریپ طیارش نیبرود ،دنمشوه کیتاموتا تلاح رد

 

،یجنسرون ،مگارفاید نازیم ،رتاش تعرس هلمج زا ،یهدرون هب هک دیامن یم میظنت ار یلماوع

.دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب3 3

و یرادربسکع یاهدرکلمع زا یخرب .دننک یم کمک ،یهدرون ناربج و ،یدیفس نزاوت

یارب تلاح نیا .دنک یم لرتنک ار اهدرکلمع رتشیب نیبرود اریز دنوش یم دودحم یرادربملیف

یم رهاظ هحفص رد بسانتم هحفص دامن .دنک یم باختنا ار یا هنحص نیبرود

 

 

.تسا بسانم ،تامیظنت لقادح اب یروف یاه سکع نتفرگ

 

.دوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52