Samsung EV-NX3000BMISA, EV-NX3000BMHSA manual دنمشوه کیتاموتا تلاح t, حالت های گرفتن عکس دورٜین من

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 53
Image 53
حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

 

 

 

 

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

.دريگ رارق t یور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

 

دنمشوه کیتاموتا تلاح t

 

.دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس2 2

راکدوخ روط هب و دهد یم صیخشت ار نوماریپ طیارش نیبرود ،دنمشوه کیتاموتا تلاح رد

 

،یجنسرون ،مگارفاید نازیم ،رتاش تعرس هلمج زا ،یهدرون هب هک دیامن یم میظنت ار یلماوع

.دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب3 3

و یرادربسکع یاهدرکلمع زا یخرب .دننک یم کمک ،یهدرون ناربج و ،یدیفس نزاوت

یارب تلاح نیا .دنک یم لرتنک ار اهدرکلمع رتشیب نیبرود اریز دنوش یم دودحم یرادربملیف

یم رهاظ هحفص رد بسانتم هحفص دامن .دنک یم باختنا ار یا هنحص نیبرود

 

.تسا بسانم ،تامیظنت لقادح اب یروف یاه سکع نتفرگ

 

.دوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Page 53
Image 53
Samsung EV-NX3000BMISA manual دنمشوه کیتاموتا تلاح t, حالت های گرفتن عکس دورٜین من, دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس2