حرش

هرامش

)39 هحفص( همکد i-Function

1

زنل بصن لحم صخاش

2

سوکوف هقلح

3

زنل

4

موز همکد

5

.دينک ميظنت ار موز تبسن ات دیهد راشف ار موز همکد•

 

 

 

زنل تلااصتا

6

 

 

رد زنل زا ات دینک لصو ار زنل بصن لحم شوپرد و زنل شوپرد ،زنل زا ندرکن هدافتسا تروص رد

.دوش تظفاحم یگدیشارخ و رابغ و درگ ربارب

دورٜین من

اهزنل

هتخاس امش NX یرس نیبرود یارب ًارصحنم هک دینک یرادیرخ یرایتخا یاهزنل دیناوت یم

.دنا هدش

باختنا ،تسا امش تاحیجرت و اهزاین قباطم هک ار یزنل و دیوش انشآ زنل ره یاهدرکلمع اب

.دینک

زنل یرهاظ لکش

)لاثم( SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS زنل

1

6

2

3

4

5

45