تنظیمات کارٜ⠆ > منوی تنظیمات دورٜ⠆찆

 

دوخ زا راکدوخ یرادربسکع

کبشم طوطخ

 

 

نشور نیبرود راکدوخ روط هب ،دیناخرچ‌یم لااب تمس هب ار رگشیامن یتقو هک دینک میظنت

.دنک کمک امش هب هنحص یدنب بیکرت رد ات دینک باختنا امنهار کی

 

رميات یاه‌هنیزگ ،دوخ زا یرادربسکع تلاح رد .دوش دوخ زا یرادربسکع تلاح دراو و دوش

)بروم ،عطاقتم ،3 X 3 ،4 X 4 ،*شوماخ(

 

.دنوش یم لاعف راکدوخ تروص هب هرهچ شیارآ و هرهچ صيخشت ،)هیناث 3(

 

 

زنل همکد تعرس تاميظنت

کیتاموتا سوکوف پملا

 

سوکوف نتشاد یارب ار کیتاموتا سوکوف پملا ،کیرات یاه ناکم رد یرادربسکع ماگنه

 

 

 

رد .دینک میظنت دنک ای طسوتم ،لااب یور رب ار Power Zoom زنل یاه‌همکد موز تعرس

راکدوخ سوکوف ،تسا نشور کیتاموتا سوکوف پملا هک ینامز .دینک نشور ،رتهب راکدوخ

 

طقف درکلمع نیا .دوش طبض اهملیف رد تسا نکمم و دبای‌یم شیازفا موز یادص ،لااب تعرس

.دنک یم لمع رت قیقد کیرات یاه ناکم رد

 

.دینک لصو ار Power Zoom زنل هک تسا سرتسد رد یماگنه

 

140