)راکدوخ یهدرون لفق( AEL

لفق ،دیراد رظن رد هک یهدرون نازیم یور ار یهدرون دیناوتب ات دنک‌یم کمک اه‌تیلباق نیا

.دینک

)‏کیتاموتا‏سوکوف( AF

یارب امش نیبرود .دنک یم سوکوف هژوس یور رب راکدوخ روط هب ار نیبرود زنل هک یمتسیس

.دنک یم هدافتسا تسارتنک زا راکدوخ سوکوف

/)لاعف سيرتام یلآ رون هدننک‎عطاس دوید( AMOLED )عيام لاتسيرک رگشيامن( LCD

وکيراب رايسب ،هنيمز سپ رون هب زاين نتشادن ليلد هب هک تسا یرگشيامن AMOLED یفرصم یکينورتکلا مزاول رد هدرتسگ روط هب هک تسا یرگشيامن LCD .تسا کبس دننام ازجم هنیمز سپ رون کي هب اهگنر ديلوت زاب یارب شيامن هحفص نيا .دراد دربراک

.دراد زاين LED اي CCFL

مگارفاید هچیرد

.دوش یم لرتنک مگارفاید ‌هچیرد طسوت ،دسر یم نیبرود رگسح هب هک یرون رادقم

پیوست

تاحلاطصا تسرهف

)یسرتسد هطقن( AP

کی هب لاصتا یرارقرب ناکما میس یب یاه هاگتسد هب هک تسا یا هلیسو ،یسرتسد هطقن

.دهد یم ار میس اب هکبش

هژیو هکبش

نیب و ترتنیا لاصتا کی ای اه لیاف نتشاذگ کارتشا هب یارب یتقوم لاصتا کی ،هژیو هکبش

.تسا اه هاگتسد و اه هنایار

AdobeRGB

هب تبسن یرتگرزب یگنر هدودحم و دور یم راک هب یراجت پاچ یارب Adobe RGB کی رد ار اهسکع یناسآ هب دنک یم کمک امش هب نآ رتگرزب گنر هدودحم .دراد sRGB

.دینک شیاریو هنایار

)راکدوخ یهدرون هشورک( AEB

نتفرگ ات دریگ یم توافتم یاه یهدرون اب ار ریوصت نیدنچ راکدوخ روط هب تیلباق نیا

.دوش ماجنا تلوهس هب بسانم یهدرون اب یسکع

176