عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

)یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع

یکت

.دوش یم هیصوت یلک طیارش یارب .دیریگب سکع کی ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ هک راب ره

میظنت ار گنیتکارب ای رمیات ،‏یلاوت‏،موادم دننام یرادربملیف و یرادربسکع شور دیناوت یم

.دینک

یاه هژوس زا یرادربریوصت یارب .دینک باختنا ار کت راب ره رد سکع کی نتفرگ یارب ،یدیفس نزاوت ،یهدرون ميظنت یارب .دینک باختنا ار ‏یلاوت‏ای موادم عیرس تکرح یاراد ،AE هشورک ،فلتخم یاه نادیم قمع اب سکع نتفرگ ای سکع یامنهار یاه هولج لامعا هب سکع نتفرگ یارب نینچمه .دینک باختنا ار قمع تکارب ای ‏P Wiz هشورک‏،WB هشورک

.دینک باختنا ار رمیات دیناوت یم ،نیعم نامز کی زا سپ راکدوخ تروص

نداد رییغت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی ]C[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد و یرادربسکع شور ،یرادربملیف

هنیزگ کی یپایپ یساکع b]m[ ندادراشف اب دیناوت یم نینچمه

.دینک میظنت ار هنیزگ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد ،یرادربریوصت

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

83