Samsung EV-NX3000GMHZA, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3 manual یرادربملیف و یرادربسکع شور یپایپ یساکع

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 84
Image 84
)یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع

عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

)یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع

یکت

.دوش یم هیصوت یلک طیارش یارب .دیریگب سکع کی ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ هک راب ره

میظنت ار گنیتکارب ای رمیات ،‏یلاوت‏،موادم دننام یرادربملیف و یرادربسکع شور دیناوت یم

.دینک

یاه هژوس زا یرادربریوصت یارب .دینک باختنا ار کت راب ره رد سکع کی نتفرگ یارب ،یدیفس نزاوت ،یهدرون ميظنت یارب .دینک باختنا ار ‏یلاوت‏ای موادم عیرس تکرح یاراد ،AE هشورک ،فلتخم یاه نادیم قمع اب سکع نتفرگ ای سکع یامنهار یاه هولج لامعا هب سکع نتفرگ یارب نینچمه .دینک باختنا ار قمع تکارب ای ‏P Wiz هشورک‏،WB هشورک

.دینک باختنا ار رمیات دیناوت یم ،نیعم نامز کی زا سپ راکدوخ تروص

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی ]C[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

نداد رییغت یارب

 

 

 

و یرادربسکع شور

 

 

 

 

،یرادربملیف

 

 

 

 

 

هنیزگ کی یپایپ یساکع b ]m[ ندادراشف اب دیناوت یم نینچمه

.دینک میظنت ار هنیزگ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد ،یرادربریوصت

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

83

Page 84
Image 84
Samsung EV-NX3000GMHZA, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3, EV-NX3000BOHWI, EV-NX3000BPHM3 یرادربملیف و یرادربسکع شور یپایپ یساکع