Samsung EV-NX3000GMIME, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3 نگهداری از دورٜن پیوست, هظفاح تراک تیفرظ

Models: EV-NX3000BOJM3 EV-NX3000BOHWI EV-NX3000BPHM3

1 186
Download 186 pages 15.55 Kb
Page 161
Image 161
هظفاح تراک تیفرظ

نگهداری از دورٜ⠆ن > پیوست

هظفاح تراک تیفرظ

.دنتسه یتیاباگیگ 2 SD تراک ساسا رب اه تیفرظ نیا .دشاب توافتم یرادربملیف و یرادربسکع طیارش ای اه هنحص هب هتسب تسا نکمم هظفاح تراک تیفرظ

تیفیک

لامرن + RAW

بوخ + RAW

بوخ یلیخ + RAW

RAW

یلومعم

بوخ

بوخ یلیخ

هزادنا

35

32

26

57

403

294

162

20.0M \5472X3648\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

37

32

-

638

492

292

10.1M \3888X2592\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

40

36

-

846

688

440

5.9M \2976X1984\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

42

41

-

1,217

1,095

841

2.0M \1728X1152\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

911

753

495

یلاوت‏‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

34

27

-

456

337

188

16.9M \5472X3080\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سکع

40

38

34

-

739

585

359

7.8M \3712X2088\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

40

37

-

919

762

503

4.9M \2944X1656\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

45

44

-

3,897

2,840

1,566

2.1M \1920X1080\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

35

30

-

536

403

231

13.3M \3648X3648\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

39

35

-

781

624

390

7.0M \2640X2640\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

41

38

-

993

839

573

4.0M \2000X2000\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

46

45

-

6,163

4,750

2,814

1.1M \1024X1024\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Page 161
Image 161
Samsung EV-NX3000GMIME, EV-NX3000BMHSA, EV-NX3000BOHM3, EV-NX3000BOHWI manual نگهداری از دورٜن پیوست, هظفاح تراک تیفرظ