شلاف

ونامز ره رد رون یفاک رادقم نتشاد اما .تسا یساکع رد رصانع نیرتمهم زا یکی رون

ودینک هنیهب ار رون تامیظنت دهد یم ناکما امش هب شلاف زا هدافتسا .تسین یناسآ راک ناکم

.دینک داجیا یفلتخم یاه هولج

مفاهیم عکسٜ⠆اری

.درک دهاوخ داجیا لداعتمان هولج کی قفا نداد رارق زکرم رد ،رظانم زا یرادربسکع ماگنه

.دیهد سکع هب یرتشیب نزو ،نییاپ ای لااب هب قفا لاقتنا اب

یهدرون ،مک رون طیارش رد ات دنک یم کمک ،دوش یم هدیمان زین عیرس رون ای شلف هک ،شلاف یارب شلاف زا ناوت یم ،ًلاثم .تسا دیفم زين رونرپ یاه تیعقوم رد شلاف .دوش داجیا یفاک هنیمز رون طیارش رد هنیمز سپ و هژوس حضاو طبض ای هژوس کی هیاس یهدرون ناربج

.دومن هدافتسا

1 هژوس

1 هژوس

حیحصت زا سپ

حیحصت زا شیپ

2 هژوس

2 هژوس

لداعتم

لداعتمان

25