حرش

هرامش

مگارفاید نازیم

1

تسانعم نیا هب 1:3.5–6.3 ،لاثم ناونع هب .هدش ینابیتشپ مگارفاید یاه نازیم هدودحم

.تسا 6/3 ات 3/5 زا ،مگارفاید نازیم هدودحم رثکادح هک

 

 

 

ینوناک هلصاف

 

رد ددع نیا .)رتم یلیم بسح رب( تسا نآ ینوناک هطقن ات زنل طسو زا هلصاف نیا

2

.دوش یم نایب زنل ینوناک هلصاف رثکادح ات ینوناک هلصاف لقادح :هدودحم

یم ییامن گرزب هژوس و دنوش یم امن رت هتسب یایاوز هب رجنم رتشیب ینوناک یاه هلصاف

 

.دنوش یم امن رتزاب یایاوز هب رجنم رتمک ینوناک یاه هلصاف .دوش

 

 

 

ED

 

لقادح هب رد ،نيياپ رايسب شنکارپ یاراد هشيش .تسا نيياپ رايسب شنکارپ یانعم هب ED

3

مامت دناوتن زنل هک ديآ یم ديدپ ینامز فارحنا نيا( تسا رثوم یگنر فارحنا ندناسر

 

.)دنک زکرمتم دحاو یيارگمه هطقن کي رد ار اه گنر

 

 

 

)82 هحفص( OIS

4

ار نیبرود شزرل دنناوت یم یگژیو نیا یاراد یاهزنل .ریوصت یرون یزاس تباث

.دننک یم یثنخ ار نیبرود لخاد شزرل یرثؤم روط هب و دنهد صیخشت

 

 

 

Ø

5

ناسکی رتلیف و زنل یاهرطق هک دیوش نئمطم ،زنل هب رتلیف کی لاصتا ماگنه .زنل رطق

.دنتسه

 

لنزها > دورٜین من

زنل یراذگ هناشن

.دنتسه یزیچ هچ هدنهد ناشن زنل یور دادعا هک دیریگب دای

)لاثم( SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS زنل

1

2

3

4

5

48