.دیهد راشف ار هنیزگ کی ]F[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

تلاح میظنت یارب

 

 

 

 

 

،راکدوخ سوکوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلاح رد ،هنیزگ کی AF‏ تلاح‏b]m[ ندادراشف اب دیناوت یم نینچمه

.دینک میظنت ار هنیزگ ،یرادربمليف و یرادربسکع

.دنشاب توافتم هدافتسا دروم زنل هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

AF تلاح

.دیوش انشآ اه هژوس ساسا رب نیبرود سوکوف میظنت هوحن اب

سوکوف و ،یلاوتم راکدوخ سوکوف ،یکت راکدوخ سوکوف نایم زا هژوس اب بسانتم دیناوت یم ات ار ]رتاش[ یتقو )راکدوخ سوکوف( AF درکلمع .دینک باختنا ار سوکوف تلاح کی ،یتسد هقلح یتسد سوکوف یارب دیاب ،)یتسد سوکوف( MF تلاح رد .دوش یم لاعف دیهد راشف همین

.دیناخرچب ار زنل یور سوکوف

یاراد یاه هژوس یور سوکوف .دینک سوکوف ‏یکت AF‏باختنا اب دیناوت یم دراوم رتشیب رد تلاح دراوم نیا یارب .تسا لکشم هنیمز سپ اب یئزج گنر فلاتخا یاراد ای عیرس تکرح

.دینک باختنا ار بسانتم سوکوف

ميظنت هدش باختنا تلاح قباطم ار چيئوس نيا دیاب ،دشاب AF/MF چيئوس یاراد امش زنل رگا هدافتسا ماگنه .دينک ميظنت AF یور رب ار چيئوس ،موادم AF اي یکت AF باختنا یارب .دينک

.دینک میظنت MF یور ار چیئوس ،یتسد سوکوف زا

راشف هاوخلد AF تلاح باختنا یارب ار ]F[ ،تسین AF/MF چیئوس یاراد امش زنل رگا

.دیهد

73