حرش

هنیزگ

یهام مشچ زنل یرصب هولج ات دیزیرب مه هب ار کیدزن یایشا

یهام مشچ

.دوش یزاس‌هیبش

 

 

 

 

 

.دینک لامعا دیفس و هایس هولج کی

کیسلاک

 

 

 

.دینک لامعا یا‌هوهق-زمرق یگنر هولج کی

یا هوهق هنیمز سپ

 

 

 

.دينک لامعا نغور گنر هولج کي

نغور گنر یشاقن

 

 

 

.دینک لامعا ینوتراک هولج کی

نوتراک

 

 

 

.دینک لامعا رهوج گنر هولج

رهوج اب یشاقن

 

 

 

هفاضا ،دنخرچ‌یم نوریب هب نشور یایشا زا هک یطوطخ

یروبع رتلیف

.دوش یزاس‌هیبش لباقتم رتلیف یرصب هولج ات دینک

 

 

 

 

 

زکرم یایشا یور رب زکرمت ات دینک رات ار سکع یاه‌هبل

موز اب یرادربسکع

.دوش رتشیب سکع

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]o[2 2

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]f[3 3

ویرایش عکس ها > پخش/ویرایش

دنمشوه رتليف یاه هولج لامعا

.دینک هفاضا دوخ یاه سکع هب ار صاخ یاه تكفا

.دینک باختنا ار هنیزگ کی سپس و 1 1

دنمشوه رتلیف : ريوصت نييزت

وغل

میظنت

 

هنیزگ

حرش

هولج نودب

یلصا

 

 

نيي زت تکفا و لااب تسارتنک اب ،یا هوهق هنیمز سپ گنر

ريوصت نييزت

.دينک لامعا ار ومول یاه نيبرود یوق ريوصت

 

 

 

ار یياجباج-یجک ،دسرب رظن هب کچوک هژوس هکنيا یارب

روتاینیم

.دینک لامعا

 

 

 

.دینک لامعا ییایور یاه‌هولج ای دینک یفخم ار هرهچ بویع

مرن سوکوف

 

 

.دینک لامعا ملق حرط کی

حرط

 

 

112