حرش

هنیزگ

.دیریگب سکع رتشیب یاه گنر اب اذغ زا

اذغ

 

 

.دیریگب هتسب یاهاضف رد حضاو یاه سکع

ناکم و اه ینامهم

هتسبرس یاه

 

.دیریگب سکع ،دنتکرح لاح رد لااب تعرس اب هک ییاه هژوس زا

درکلمع ندرک تباث

 

 

.دیریگب باداش یاه گنر اب سکع کی

ینغ یادص

 

 

.دیریگب سکع راشبآ یاه هنحص زا

راشبآ

 

 

سکع ،نشور هنیمز سپ لباقم رد هریت یاه لکش اب اه هژوس زا

تسدکی هایس

.دیریگب

 

 

 

یعیبط درز و زمرق یاهگنر اب باتفآ بورغ یاه هنحص زا

باتفآ بورغ

.دیریگب سکع

 

 

 

مک رون طیارش رد رتمک ریوصت زیون و رتمک یرات اب سکع کی

بش

.دیریگب

 

 

 

.دیریگب سکع یزاب شتآ یاه هنحص زا

یزاب شتآ

 

 

.دیریگب سکع مک رون طیارش رد رون یبایدر یاه هنحص زا

رون یاپدر

 

 

راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب3 3.دریگب سکع ات دیهد

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

دنمشوه تلاح s

سکع ،صاخ هنحص کی یارب هدش میظنت شیپ زا یاه هنیزگ اب دیناوت یم ،دنمشوه تلاح رد

.دیریگب

.دريگ رارق sیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1.دینک باختنا هنحص کی2 2

حرش

هنیزگ

هرترپ سکع ،هرهچ یاهداریا ندرک یفخم یارب ییاه هنیزگ اب

هرهچ شیارآ

.دیریگب

 

 

 

هرهچ ،نکمم ریوصت نیرتهب داجیا یارب و دیریگب سکع نیدنچ

هرهچ نیرتهب

.دینک نیزگیاج ار اه

 

 

 

.دیریگب کرحتم یاه هژوس زا سکع نیدنچ

یپ رد یپ یرادربسکع

 

 

.دیریگب سکع ،کدوک هجوت بلج یارب بلاج یادص کی اب

ناکدوک زا سکع

 

 

.دیریگب سکع ناج یب تعیبط یاه هنحص و رظانم زا

هرظنم

 

 

.دیریگب سکع کیدزن یامن ای کچوک یاه هژوس زا

کیدزن هلصاف

 

 

60