دایز ینوناک هلصاف

هلتِزنل

هلتِسکع

گنت هیواز

.دییامن هسیاقم ار تارییغت و دینک یسررب ار ریز یاه سکع

یرتم یلیم 200 هیواز

یرتم یلیم 50 هیواز

یرتم‌یلیم 16 هیواز

گنت هیواز اب زنل کی و تسا بسانم رظانم زا یرادربسکع یارب زاب هیواز اب زنل کی ًلاومعم

.دوش یم هیصوت هرهچ ای یشزرو یاهدادیور زا یرادربسکع یارب

مفاهیم عکسٜ⠆اری

امنرود و هیواز ،ینوناک هلصاف نیب یگتسبمه

هلصاف ات زنل طسو نیب هلصاف ،دوش یم یریگ هزادنا رتم یلیم بسح رب هک ،ینوناک هلصاف یم ریثأت هدش هتفرگ یاه سکع یامنرود و هیواز یور رب ینوناک هلصاف .تسا نآ ینوناك دهد یم ناکما امش هب هک ،دوش یم لیدبت زاب هیواز کی تروص هب مک ینوناک هلصاف .دراذگ ،دوش یم لیدبت هتسب هیواز کی تروص هب دایز ینوناک هلصاف .دیریگب ضیرع سکع کی ات

.دیریگب هلتِیاه سکع ات دهد یم ناکما امش هب هک

مک ینوناک هلصاف

زاب هیواز زنل

ضیرع سکع

زاب هیواز

20