پخش فیلم > پخش/ویرایش

 

 

شخپ نیح رد سکع نتفرگ

8 8

 

 

 

 

 

1 1

 

 

.دیهد راشف ار ]f[

 

]o[ ،ديريگب ار نآ ريوصت ديراد دصق هک یا هطقن رد ،مليف یاشامت ماگنه رد

9 9

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]f[ ،ملیف ندیرب یارب

 

 

.دیهد راشف ار

 

 

 

 

.دینک باختنا ار یلب ،دوش یم رهاظ وشزاب هرجنپ یتقو110

 

 

.دیهد راشف ار ]f[2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دشاب هیناث 10 لقادح دیاب یلصا ملیف لوط

 

 

 

 

 

 

 

 

رييغت نودب ار یلصا مليف و هدرک هريخذ ديدج لياف کي ناونع هب ار هدش شياريو مليف ،نيبرود

 

 

 

.دوب دهاوخ یکی یلصا ملیف هزادنا هب ،هدش هتفرگ ریوصت حوضو

 

 

 

 

.دوش یم هریخذ دیدج لیاف کی ناونع هب هدش هتفرگ ریوصت

 

 

 

 

.دراذگ یم یقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک باختنا ار شرب عورش هطقن دیناوت یم شخپ عورش زا دعب هیناث 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108