شٜ⠆꤆بی سیم

دنمشوه نفلت کي هب مليف و سکع لاسرا

.دريگ رارق Bیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

.دینک باختنا ار ،نیبرود یور رب2 2

باختنا ار یدعب ،دهد یم ناشن ار همانرب دولناد هک یا هرجنپ ندش رهاظ زا سپ

.دينک

افطل ،نیبرود هب دنمشوه نفلت لاصتا ماگنه رد PIN هیدییأت تفایرد یارب)144 هحفص( .دینک باختنا ار ینمیا تامیظنت

.دینک باختنا لاسرا هنیزگ کی ،نیبرود یور3 3

دیناوت یم ،دیشاب هدرک باختنا ار دینک باختنا دنمشوه یشوگ زا ار اه لیاف رگاهدافتسا نیبرود یاه لیاف یراذگ کارتشا و هدهاشم یارب ار دوخ دنمشوه نفلت زا ،دیهدن ماجنا دنمشوه نفلت یور رب هیناث 30 تدم فرظ ار یلمع چیه رگا .دینک

.دوش یم شوماخ هحفص

اهلیاف دیناوت یم ،دیشاب هدرک باختنا ار دینک‏ باختنا نیبرود زا زا ار اه لیاف‏رگا

.دینک باختنا ،نیبرود زا لاسرا یارب اردنمشوه نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App همانرب4 4

.دینک نشور دوخ

نشور ار Wi-Fi یگژیو ،همانرب ندرک نشور زا لبق iOS یاه هاگتسد یارب

.دینک

نشور ار درکلمع ،NFC یاراد دنمشوه نفلت رد همانرب راکدوخ یارجا یاربرارق نیبرود یور )29 هحفص( NFC بسچرب کیدزن ار دنمشوه نفلت و هدرک 7 هلحرم هب سپس و تسا لصو نیبرود هب دنمشوه نفلت هک دینک یسررب .دیهد

.دیورب

تیلباق زا ینابيتشپ تيلباق یاراد دنمشوه نفلت کي هب WLAN قيرط زا نيبرود دنمشوه نفلت هب یناسآ هب ار اهمليف اي اهسکع ديناوت یم امش .دوش یم لصتم MobileLink

.دينک لقتنم دوخ

iOS ای Android لماع متسیس یاراد یاه تلبت ای دنمشوه یاه نفلت رد MobileLink یگژیوزا لبق ).دوشن ینابيتشپ اه لدم یخرب رد تسا نکمم اه یگژيو زا یخرب( .دوش یم ینابیتشپ رگا .دييامن یناسر زور هب هخسن نیرخآ هب ار هاگتسد یلخاد رازفا مرن ،یگژيو نيا زا هدافتسا

.دنکن راک یتسرد هب درکلمع نیا تسا نکمم ،تسین دیدج یلخاد رازفا مرن هخسن

رد ار Samsung SMART CAMERA App همانرب دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبقGoogle Play Store ،Samsung Apps زا دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای یشوگ اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد همانرب Apple App Store ای

.تسا راگزاس لاس نيا زا دعب اي 2013 لاس رد هدش هتخاس گنوسماس نيبرود یاه لدم

،دننک یم راک Android OS 2.3.3 – 2.3.7 اب هک ییاههاگتسد یارب

.دینک دولناد www.samsung.com زا ار Samsung SMART CAMERA App

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلياف چیه یتقو

ار لیاف 1,000 رثکادح ات و دینک هدهاشم ار لیاف 1,000 رثکادح ات هظحل کی رد دیناوت یم

.دینک لاسرا

نکمم ،دينک یم لاسرا ار Full HD یاه مليف MobileLink یگژيو زا هدافتسا اب هک یماگنه

.دينک شخپ اه هاگتسد یضعب یور ار اه لياف ديناوتن تسا

لاصتا هاگتسد تسا نکمم ،iOS لماع متسیس یاراد هاگتسد رد یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

.دهدب تسد زا ار Wi-Fi

.تسين نکمم RAW یاهلياف لاسرا

MobileLink/NFC ریوصت هزادنا dندرک باختنا سپس و ]m[ ندرشف اب

.دینک میظنت ار هدش لقتنم سکع هزادنا دیناوت یم ،هنیزگ کی

یراذگ کارتشا باختنا سپس و ]m[ نداد راشف اب ،شخپ تلاح رد

.دينک لاسرا زين ار اه لیاف ديناوت یم MobileLink )Wi-Fi( یراذگ کارتشا

.دوش یم شوماخ هحفص ،دیهدن ماجنا نیبرود یور رب هیناث 30 تدم فرظ ار یلمع چیه رگا

121