همان تنامض هب ًافطل ،هنيمز نيا رد دوخ یاه شسرپ خساپ نتفاي اي شورف زا سپ تامدخ زا علاطا یارب

.ديورب www.samsung.com یتنرتنيا هاگياپ هب اي دييامن هعجارم هدش هضرع لوصحم هارمه هک یا