ذخیره کردن خودکار فایل ها ٜر روی تلفن هوشمند > شٜ⠆꤆بی سیم

.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد4 4راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب ًلابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد.دوش یم لصویم رهاظ نيبرود هحفص یور ،)( دهد یم ناشن ار لاصتا تيعضو هک یدامن

.دوش

.دیریگب سکع کی5 5

یم لقتنم دنمشوه نفلت هب سپس و دوش یم هریخذ نیبرود رد هدش هتفرگ سکعنودب هدش هتفرگ سکع ،دشاب رپ هظفاح ای دشاب هدشن دراو هظفاح تراک رگا .دوش

.ددرگ یم لقتنم دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد ندش هریخذ.دوش یم هريخذ نيبرود رد طقف ،ديدرک طبض مليف هک یتروص ردیمن هريخذ دنمشوه نفلت رد ،تسا هدش هتفرگ مليف طبض نيح رد هک ريوصت لياف

.دوش

سکع اب هارمه GPS تاعلاطا ،دوش لاعف دنمشوه نفلت رد GPS یگژیو رگا.ددرگ یم هریخذ هدش هتفرگ

120